دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

پارک شهر تهران؛ از راست به چپ: احمد عبدالعظیمی (همسر فرخ لقا) که دخترش را در بغل دارد، فرخ لقا عبدالکریم بیک، و محمود عبدالکریم بیک

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • متعلق به مجموعه فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 21217A7
  •