دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تیمور میرزا حسام الدوله

ت ۱۲۲۵ ق شیراز
و ۱۲۹۱ ق تهران

پسر حسینعلی میرزا فرمانفرما و همسر نوشابه خانم (دختر حسنعلی میرزا شجاع السلطنه)

بعد از فوت فتحعلی شاه به همراه برادران خود از ایران گریخت و مدتی در لندن و چندی در بغداد اقامت داشت. در سال ۱۲۷۹ ق، نوشابه خانم برای بازگشت او به ایران وساطت کرد که مورد پذیرش ناصرالدین شاه واقع شد. بعد از بازگشت به سمت شکارچی باشی ناصرالدین شاه منصوب شد. از او کتابی در خصوص پرندگان شکاری به نام باز نامه به جای مانده است که در ۱۲۸۵ق چاپ شد. بستن

بامداد، مهدی، تاریخ رجال ایران، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۵۰، ج ۵، ص ۴۷. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید