دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی حسامیان (دوانی)

زهرا (بی بی)، همسر ميرزا على اكبر دوانی و مادر احمد، نجیبه، آمنه، و جمشید

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید