دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شوکت نظام عامری

برادر غلام حسین عامری (سردار مجلل) و عموی افتخار نظام که پس از فوت او با زهرا خانم (کوچک) ازدواج کرد، فرزندان آن‌دو: عباس، ضیاء شوکت، و فروغ شوکت. همسر دوم او زهرا خانم (معروف به زهرا خانم بزرگ) بود، فرزندان آن‌دو: انیس شوکت، عامردخت، آذردخت، احمد، و محمود

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید