دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرح لقاء خانم غفاری

دختر نوابه خانم و فضل الله خان غفاری؛ همسر میرزا رضا خان؛ فرزندان: حسینعلی، علینقی، و محمد

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید