دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی ناز بیگم (نازی)

دختر بی‌بی خورشید و نجف قلی خان (صمصام السلطنه)

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید