دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ردیف جلو نشسته از راست: بی‌بی خاور حافظی (دختر بی‌بی کفایت رفیعی و مرتضی حافظی)، بی‌بی کفایت رفیعی (دختر بی‌بی حسنی جان و میرزا رفیع رفیعی)، و بی‌بی فاطمه (دا فاطمه، همسر محمد تقی خان امیرجنگ)؛ بچه در بغل بی‌بی فاطمه: ناشناخته؛ دختربچه ردیف دوم از راست: مهین جوانبخت (دختر بی‌بی کبری اسعد و خدا رحم جوانبخت)؛ بقیه کودکان عکس ناشناخته‌اند. ردیف وسط از راست: توران ناظریان (دختر دا فاطمه)، عزت خانم (همسر هوشنگ ناظریان)، توران میرزاده (همسر جمشید ناظریان)، بی‌بی کبری اسعد (دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیرجنگ)، ناصر و داریوش جوانبخت (پسران بی‌بی کبری اسعد و خدا رحم جوانبخت)؛ ردیف آخر ایستاده از راست: هوشنگ جوانبخت (پسر بی‌بی کبری اسعد و خدا رحم جوانبخت)، محمدعلی آزاده (پسرخاله جمشید ناظریان)، جمشید ناظریان (پسر دا فاطمه)، و ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A20
  •