دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مسعود مسعودی خراسانی

پسر سیده فاطمه بیگم و محمد حسین مستوفی هراتی (مؤتمن السلطان)؛ دو بار ازدواج کرد. یک همسر او خانم بزرگ (ملک سلطان) بود که فرزندانشان مریم جان بیگم (آفاق بی بی جهان) و محمد حسن مسعودی خراسانی نام داشتند. از ازدواج با همسر دیگرش (که نامش را نمی‌دانیم) چهار پسر به نام‌های ابراهیم، اسماعیل، نصر الله، و فضل الله داشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید