دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آقا میرزا علی

پسر آقا میرزا محمد امین التجار؛ همسر بی بی بتول؛ فرزندان: بی بی عزیزه شیرازی (فوت در ۱۶ سالگی) و میرزا حسن شیرازی (فریان)

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید