دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اختر حاجی قاسم

دختر صاحب خانم و حاجی میرزا قاسم رئیس؛ همسر مهدی بلوری تفرشی و مادر یوسف، ربابه، و منصوره

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید