دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملکی جهان خانم ركنى

ملکی جهان خانم رکنی دختر ننه جانی خانم قاجار (گلین) و علینقی میرزا قاجار (رکن الدوله)، همسر میرزا حسن طبیب (میرزا بزرگ حکیم باشی) و مادر جهان آرا (حاج خانم) پزشکیان و هدایت الله حکیم باشی.

ملکی جهان خانم رکنی دختر ننه جانی خانم قاجار (گلین) و علینقی میرزا قاجار (رکن الدوله)، همسر میرزا حسن طبیب (میرزا بزرگ حکیم باشی) و مادر جهان آرا (حاج خانم) پزشکیان و هدایت الله حکیم باشی. خواهر شرف جهان خانم رکنی. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید