دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ارباب فرج ضرغام

ارباب فرج ضرغام،‌ همسر اول توران الدوله (دختر تاج السلطنه) و پدر تاج ایران ضرغامی بود. توران الدوله چهارمین همسر ارباب فرج بود و هنگامی که فرزندشان، تاج ایران،‌ نه ماهه بود این ازدواج به جدایی انجامید. ارباب فرج ضرغام از ازدواج اولش صاحب دو پسر شد: حسین و عباس (که در خردسالی فوت شد). ازدواج دوم او با آبجی خانم بود؛‌ فرزندان: شمسی و فضل الله. سپس با زرین تاج ازدواج کرد؛ فرزندان: روحانیه، رضوانیه، ماه منیر، ماه منظر، و حسن.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید