دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نوش آفرین خانم غفاری

نوش آفرین خانم، دختر میرزا فضل الله خان و نوه شاه پور میرزا بود که با پسرعموی خود، عبدالحمید غفاری (سردار مقتدر)، ازدواج کرد. فرزندان آن‌ها حمیده خانم، عبدالمجید، و شفیقه نام دارند. نوش آفرین خانم خواهر شایسته خانم بود.

این اطلاعات را فرخ شیبانی، صاحب مجموعه شیبانی، در اختیار ما قرار داده است. از شجره نامه خانوادگی غفاری هم در تنظیم این شرح حال استفاده شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید