دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه سلطان خانم (نواب الحاجیه)

دختر زیبا چهر خانم میر فندرسکی و میرزا حسین شیخ الاسلام (مجد الاسلام)؛ همسر حاج میرزا مسعود شیخ الاسلام؛ و مادر نیمتاج، معصومه خانم، عذرا خانم، و آقا بهاء

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید