دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هدایت الله حکیم باشی

هدایت الله حکیم باشی پسر ملکی جهان خانم رکنی و میرزا حسن طبیب (میرزا بزرگ حکیم باشی) و همسر حاج اُمٍِا خانم.

هدایت الله حکیم باشی پسر ملکی جهان خانم رکنی و میرزا حسن طبیب (میرزا بزرگ حکیم باشی)، همسر حاج اُمٍِا خانم و برادر جهان آرا (حاج خانم) پزشکیان. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید