دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی فاطمه فیلسوفی

دختر بی بی زهرا فیلسوفی، همسر شاه نعمت الله ولی، و مادر مجد العلماء، صدیقه نعمت اللهی، و شایسته نعمت اللهی.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید