دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اکرام السلطنه

اکرام السلطنه همسردوم جهانشاه میرزا بود که جهانشاه میرزا پس از فوت همسرش (خانم آغا) با او ازدواج کرد. اکرام السلطنه صاحب دو فرزند به نام های علی محمدمیرزا و رفعت الملوک شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید