دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چرخ خیاطی سینگر

چرخ خیاطی سینگر

متعلق به اکرام السلطنه، همسر دوم جهانشاه میرزا

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۵۱ × ۲۱ × ۲۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A37
  •