دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان)

محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان)، نوه عباس میرزا نایب السلطنه و پسر محمد حسن میرزا معتضد الدوله، سه بار ازدواج کرد؛ بدر الملوک و محمود میرزا فرزندان او از ازدواج اولش بودند؛ همسر دومش شمس الملوک (طوبی) غفاری بود و فرزندان آن دو: کوکب الملوک، فرح السلطنه (نصرت الملوک)، ثمیله (فخرالملوک)، شوکت الملوک، و عزت الله والا؛ زمانی که محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان) حاکم خلخال شد، با دختر کدخدای خلخال، منیر سادات، که پانزده سال سن داشت ازدواج کرد؛ فرزندان آن دو: عبدالله، فتح الله، و لعبت والا

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید