دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالله والا

ت ۱۳۰۱ ش

پسر منیر سادات (خان جون) و محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان)؛ همسر ثریا شقاقی؛ و پدر کامیار والا؛ او مؤسس مجله تهران مصور بود.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید