دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بدرالملوک والا

ت ۱۲۸۰ ش

دختر محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان) از همسر اولش؛ همسر احمد شاه قاجار؛ و مادر ایراندخت قاجار

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید