دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهین مهروز

ت ۱۳۰۷ ش تهران

دختر افضل مهتدی و میرهادی مهروز. وی در سال ۱۳۰۷ ش در تهران متولد شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید