دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صمصام السلطنه بختیاری

ت ۱۲۶۰ ق
و ۱۳۲۰ ق

نجف قلی خان بختیاری، معروف به صمصام السلطنه، از روسای ایل بختیاری و پدربزرگ ملکه ثریا می‌باشد.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید