دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رز امیرخانیان

رز امیرخانیان دومین فرزند ایزابل سروریان و سرپ خان امیرخانیان است.

رز امیرخانیان دومین فرزند ایزابل سروریان و سرپ خان امیرخانیان است. او که برای تحصیل در رشته ریاضی به لوزان سوئیس رفته بود، پس از پایان تحصیلات و بازگشت به ایران به تدریس ریاضی در مدارس ارامنه پرداخت. رز امیرخانیان در سال ۱۳۲۵ ش به همراه خواهر خود هراچ امیرخانیان برای تدریس در مدرسه ارامنه داویدیان عازم هندوستان شد. بستن

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید