دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهدیقلی میرزا (بصیر خاقان)

پسر فاطمه گلین خانم و سلطان محمد ابراهیم میرزا؛ همسر رقیه خانم (امیر معزی) و پدر بهجت الملوک، ابراهیم میرزا، محمود میرزا، و بهمن میرزا

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید