دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چند عریضه و تقاضا مربوط به اداره امور املاک

چند عریضه و تقاضا مربوط به اداره امور املاک

چند نامه شامل: تقاضای پنج رأس مال از داروغه برای حمل برنج توسط عباسقلی خان [امیرپنجه اشرفی؟] به آق قلعه؛ نامه محمد درباره تعیین حدود املاک زراعی توسط حفر خندق برای جلوگیری از عدم تجاوز به املاک دیگران؛ و نامه ای از بلوکباشی درباره نرسیدن گاو به کلاک و حاشیه نویسی احتمالا توسط بانوی اشرف.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰ × ۲۰.۵ و ۹.۵ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A174
  •