دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ايراندخت قاجار

ت ۲۵ آبان ۱۲۹۴ ش تهران
و ۱۳۶۳ ش تهران

ایران دخت قاجار دختر بدرالملوک و احمد شاه قاجار در ۲۵ آبان ۱۲۹۴ ش در کاخ گلستان متولد شد. همسر او عباس فاروقی بود و سه فرزند به نام‌های احمد، زینت الملوک، و دارا داشتند. ایران دخت قاجار در سال ۱۳۶۳ در تهران درگذشت.

http://www.qajarpages.org/ahmadshahchildren.html بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید