دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزت ملک فرمانفرمائیان

دختر فخرالزمان و نظام الدین میرزا فرمانفرمائیان؛ با ابوالقاسم امینی (برادر کوچک علی امینی) ازدواج کرد.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو