دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوهر ملک فرمانفرمائیان

دختر فخرالزمان و نظام الدین میرزا فرمانفرمائیان؛ با حسن افضل که پزشکی عراقی بود ازدواج کرد.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید