دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بلقیس خانم

دختر اسماعیل خان بشیر الدوله؛ خواهر طوبی خانم، حاجیه خانم، فاطمه خانم، و زهرا خانم

این اطلاعات از طریق اسناد مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید