دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسماعیل خان بشیر الدوله

پدر حاجیه خانم، طوبی خانم، بلقیس خانم، فاطمه خانم، و زهرا خانم

سلیمانی، کریم. القاب رجال دوره قاجاریه، تهران: نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۴۹. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید