دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه حسینقلی خان نظام السلطنه، ۱۳۲۶ ق

وصیت نامه حسینقلی خان نظام السلطنه، ۱۳۲۶ ق

وصیت نامه حسینقلی خان نظام السلطنه که در این وصیت نامه او اموال خود را به دو قسمت تقسیم میکند و نیمی از آن را به نوه‌های خود از پسرش میرزا حسین خان، غلامحسین و خواهرش (فاطمه سلطان خانم) داده و نیمی دیگر را به دختر خود بتول (فخرالسلطنه) و مادرش. او بخشی از املاک خود را برای راهسازی و ساخت مریضخانه و تحصیل ایتام وقف کرده است. برهان الدوله و مادر بتول ناظر اجرای مفاد این وصیت نامه هستند.