دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد حسن‌ خان مافی‌ (سعد الملک)

پسر شریف خان مافی و برادر حسین قلی خان نظام السلطنه و حیدر قلی خان برهان الدوله

حکایت یک زن در زیر و بم روزگار: زندگی نامه عزت السلطنه نظام مافی (فرمانفرمایان)، منصوره اتحادیه (نظام مافی) و بهمن فرمان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۱ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید