دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقسیم ارث میرزا علی خان میان همسران و دخترانش، ۱۲۹۴ ش

تقسیم ارث میرزا علی خان میان همسران و دخترانش، ۱۲۹۴ ش

در خصوص تقسیم سهم الارث مرحوم میرزا علی آقا بر طبق وصیت نامچه میان وراث او که شامل همسران و دخترانش است: خورشید خانم‌ (زوجه ارشد) و دخترانش، نزهت خانم (همسر میرزا یوسف خان) و زرین تاج خانم (همسر میرزا محمد خان)؛ نرگس خانم (زوجه ثانی) و دخترش، زیبنده خانم (همسر علی بیگ)؛ امین وصی ملا احمد شیخ الاسلام و شاهد میرزا محمد رضای وزیر است. نحوه تقسیم ارث: شش دانگ دو قریه به خورشید خانم و دخترانش؛ شش دانگ یک قریه و سه دانگ قریه دیگر به نرگس خانم و دخترش؛ پانصد تومان به خورشید خانم و دخترانش و دویست و پنجاه تومان به نرگس خانم و دخترش؛ صد و بیست تومان برای مصارف شرعی به مسجد دارالاحسان هبه گردید؛ تقسیم منزل میرزا علی آقا، درب مسجد میرزا فرج الله وزیر، به طور مساوی بین همسران

نمای تفصیلی

  • تاریخ دى ۱۲۹۴ ش
  • ابعاد ۳۰ × ۴۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها میرزا محمد خان کردستانی
  • متعلق به مجموعه میرزا محمد خان کردستانی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 21218A2
  •