دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا محمد خان کردستانی

مجموعه‌ای شامل اسناد خانوادگی

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    آرشیو یحیی خان معتمد وزیری

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ش
  • تاریخ دریافت ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره اخذ 21218
  •