دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمود عبدالکریم بیگ

پسر فخرالسادات حاج قاسم شربت دار و مشهدی عبدالکریم بیگ؛ و برادر فرخ لقا

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید