دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهری اسفندیاری اردلان

دختر زینت الدوله و نصیرالسلطنه؛ خواهر امیرمحمد اسفندیاری؛ دختر عموی افسانه اسفندیاری

صاحب مجموعه بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید