دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های میر سید علی جناب

صحبت های میر سید علی جناب

گفتگوی میرسیدعلی جناب با افسانه نجم آبادی، به تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۴ در اصفهان، درباره خاطرات وی از سلطنت خانم و بی بی جان.