دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میر سید علی جناب

مجموعه ای شامل عکس هایی از قسمتهای قدیمی خانه میر سید علی جناب، اشیاء مربوط به قسمت قدیمی خانه و اشیاء زندگی روزمره متعلق به سلطنت خانم و بی بی جان، عکس های خانوادگی، یک شجره نامه، اوراق هویت، و همچنین مصاحبه ای با میر سید علی جناب (نوه سلطنت خانم و میر سید علی جناب) درباره خاطرات وی از سلطنت خانم و بی بی جان.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ قرن ۱۳ تا ۱۴ شمسی
  • تاریخ دریافت ۳ تیر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره اخذ 15167
  •