دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میر سید علی جناب

میر سیدعلی (مجتبی)، پسر زینت السادات امام‌العریضی و سید جمال‌الدین جناب و نوه سلطنت خانم؛ او صاحب مجموعه میر سید علی جناب است.

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید