دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه دلشاد خانم، ۱۳۳۷ ق

صلح نامه دلشاد خانم، ۱۳۳۷ ق

دلشاد خانم، در کمال سلامت و رضایت، تمامی یک ثلث مشاع از جمله یک دانگ از شش دانگ قریه گواهر به همراه طاحونه و شش هفتم از جمله هفت هفتم از سه دانگ موسی بلاغی را در مقابل پانصد تومان قران جدید به اعتضاد الممالک منتقل کرده و در حاشیه آمده اعتضادالممالک آن ثلث مشاع از یک دانگ قریه گواهر را با منضمات که در متن سند آمده به سه پسر و سه دختر میرزا موسی خان وکیل الرعایا مرحوم منتقل کرده و اعتضاد الممالک ولایتا از طرف فرزندان صغیر میرزا موسی و رخساره خانم وکالتا از طرف فرزندان بزرگ مصالحه را قبول کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • متعلق به مجموعه امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14149A19
  •