دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاج میرزا کاظم اعتضاد الممالک

پسر میرزا عبدالوهاب وکیل الرعایا، پدر میرزا سعید خان ناصر لشگر، میرزا موسی وکیل الرعایا (حاج وکیل)، میرزا صادق اجلال الملک، و شرف السلطنه

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید