دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خورشید خانم با آقا اسدالله، ۱۲۹۳ ق

نکاح نامه خورشید خانم با آقا اسدالله، ۱۲۹۳ ق

نکاح نامه خورشید خانم، فرزند آقا حبیب الله، با آقا اسدالله، فرزند آقا جعفر، به تاریخ اول ذی الحجه ۱۲۹۳ ق با مهریه به میزان سی تومان، یکدست رختخواب قلمکار اصفهان به مبلغ چهار تومان، فرش یک باب اطاق شامل قالی و نمد کناره ها به مبلغ هشت تومان، یک جریب اراضی مشاع و پنج قفیز از کل یک باغ، یک قطعه زمین و یک دانگ مشاع از جمله شش دانگ یکدست خانه های تحتانی و فوقانی واقع در وادشت، یک قفیز اراضی از جمله یک قطعه زمین، یک اصله درخت جوز، و ثلث مشاع از کل یک درخت جوز دیگر. پشت سند: چون تقسیمی در املاک آقا جعفر بین اولاد او واقع شد و از اعیان مرقومه سهم اخوان زوج مشخص شد، لذا یک جریب از چهار جریب عمو تقی از قلم اول صلح شد [به پانزده] قفیز مشاع اراضی از جمله پنج جریب زمین ابتیاعی از ورثه حاج قاسم که محدود است بشارع و به زمین ورثه آقا عابد (فرزند ملا باقر) و به زمین آقا علی اکبر (فرزند آقا حسین) و به زمین آقا محمد هاشم بیک و از پنج قفیز باغ صلح شد به چهار قفیز باغی از یک قطعه باغ مشهور به باغ سید محمد که محدود به باغ آقا قاسم و به باغ زوجه آقا حسین (فرزند آقا ابوالقاسم) و به باغ آقا علی بابا و [غلامحسن؟] و تمامی یک قفیز باغ از باغ ابتیاعی از حاج [؟] علی که تقریبا سه قفیز است محدود به زمین آقا غلامحسن و به شارع و به زمین‌های آقا محمد علی، فرزند آقا صادق، با کافه توابع و اشجار و نهالات و از بابت یک اصله درخت جوز مصالحه شد به تمامی یک اصله درخت جوز در کنار زمین کربلایی اکبر و زمین مرقوم و از یک قفیز پشت محوطه مصالحه شد به یک قفیز معادل از نصف [چغر] جلوخانه با توابع و حصه اشجار که محدود است به باغ پدرش میرزا حسین با توابع آن و از خانه قدیمی و جدیدی مصالحه شد تمامی نصف و سه و یک مشاع از کل سه باب خانه فوقاتی و دو باب تحتانی خانه‌های آقا حبیب الله که سهم زوج شد با نصف محوطه و نصف محل سرای مخروبه با کلیه توابع آن به نحوی که صیغه جاری شد و حقوقات زوجه از اعیان مرقومه ظهر مصالحه شد به اعیان مرقومه فوق و دیگر او را حقی نیست. ۱۲۹۴ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ ذی‌الحجه ۱۲۹۳ ق
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۴۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهداد فاضلی
  • متعلق به مجموعه شهداد فاضلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1385A25
  •