دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه مریم جان بیگم ملقب به آفاق بی بی جهان با میرزا محمد حسین، ۱۲۹۹ ق

نکاح نامه مریم جان بیگم ملقب به آفاق بی بی جهان با میرزا محمد حسین، ۱۲۹۹ ق

نکاح نامه مریم جان بیگم ملقب به آفاق بی بی جهان، دختر میرزا مسعود خان مستوفی، با میرزا محمد حسین، پسر حاجی سید قاسم، با مهریه به مبلغ هشتصد تومان رایج به قرار تفصیل ذیل الکتاب: از همگی و تمامی کل یک قطعه باغ نو حاجی آقا جان جقاره واقعه در بلده هرات سه سهم کامل آن که قیمت سه سهم سیصد تومان است، اراضی حاجی منشی در بلده مزبوره‌ها ده جریب، قیمت یکصد تومان تمامی کبوترخان جقاره در بلده مزبوره، قیمت پنجاه تومان رایج به خزانه موصوف جاریه مملوکه به جهت منکوحه، پنجاه تومان کلام الله مجید، قیمت پنجاه تومان مسینه آلات ساخته پرداخته، قیمت بیست تومان طلاآلات سلاخته، قیمت یکصد تومان فرش و فراش که رختخواب باشد. در ضمن عقد لازم خارج شرعی وکیل و قایم مقام شرعی خود قرار داد ناکح معزی الله منکوحه مزبوره معظمه الیها را در مدت پنجاه سال در طلاق نفس خود به توکیل غیر، در صورتی که ناکح مزبور غایب شود و مدت یکسال کامل بگذرد و از قرار ماهی مبلغ صد تومان از جانب ناکح مزبور به منکوحه مزبوره نرسد خود را به توکیل غیر مطلقه به طلاق شرعی نماید و عقد مناکحه واقع و جاری گردد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ ذی‌الحجه ۱۲۹۹ ق
  • ابعاد ۵۵ × ۹۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۸ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117A83
  •