دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا محمد حسین (پسر حاجی سید قاسم)

پسر حاجی سید قاسم؛ در سال ۱۲۹۹ ق با مریم جان بیگم (آفاق بی بی جهان) ازدواج کرد. فرزندان آن دو: بی بی امیر فضل آفاق خراسانی (امیره بیگم) و بیگم آغا بودند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید