دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مریم جان بیگم (آفاق بی بی جهان)

دختر خانم بزرگ (ملک سلطان) و مسعود مسعودی خراسانی؛ در سال ۱۲۹۹ ق با میرزا محمد حسین، پسر حاجی سید قاسم، ازدواج کرد. فرزندان آن دو: بی بی امیر فضل آفاق خراسانی (امیره بیگم) و بیگم آغا بودند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید