دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های افروز مقدم

صحبت های افروز مقدم

صحبت های افروز مقدم، فرزند فاطمه و یحیی مقدم با حضور محبوبه مقدم، افسانه نجم آبادی و افراد خانواده در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲. خانم افروز به شرح وقایعی از دوران کودکی خود در روستای چرگر (از توابع زنجان)، ازدواج، و زندگی روزمره زنان می‌پردازد.