دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عصمت الدوله و دیگران

عصمت الدوله و دیگران

فاطمه خانم عصمت الدوله، دختر تاج الدوله و ناصرالدین شاه بود؛ فرزندان او، دوست محمد خان، و فخرالتاج، در پشت او ایستاده اند. مردی که دورتر در پشت ایستاده جهانگیر میرزا جهانبانی، دایی عصمت الدوله، است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  توصیف نشریه الکترونیکی زنان (مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، شماره ۲۹، حرم: «عصمت‌الدوله در سالهای پايانی عمر در کنار فرزندان خود دوست‌‌محمد خان و فخرالتاج»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۳-۵۴۰۸ ع)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1261A47
 •