دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

 در مورد حقوق عزیزالسلطنه دختر ناصرالدین شاه

در مورد حقوق عزیزالسلطنه دختر ناصرالدین شاه

مکاتبات در مورد حقوق مرحومه عزیزالسلطنه دختر ناصرالدین شاه است. گویا وزارت مالیه اظهار داشته چون محبوب السلطنه ۲۰۰ تومان حقوق شخصی دارد، از ۱۲۰۰ تومان حقوق دیوان مرحومه عزیز السلطنه ۱۲۰ تومان از آن به محبوب السلطنه داده شود اما محبوب السلطنه با کثرت مخارج و قرض زیادی که مرحومه عزیز السلطنه باقی گذاشته است پریشان شده، خواسته تا ۲۸۰ تومان هم افزوده شود، اما پذیرفته نشده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ذی‌القعده ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  برخی از این اسناد در کتاب «اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)» به کوشش فاطمه ترکچی وعلی ططری چاپ شده است.

 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
 • تاریخ آپلود ۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018B42
 •