دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

 لولوش دختر مأمور روس در مرز

لولوش دختر مأمور روس در مرز

این عکس در صفحه ۱۳۱ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1257A11
  •